Polska Wschodnia

Eksport z makroregionu Polski Wschodniej stanowi tylko 9% eksportu krajowego (podczas gdy skupia on 21% ludności oraz wytwarza 15% PKB). Tak niska wartość eksportu na tym obszarze kraju wynika m.in. z braku świadomości jakie korzyści wynikają z umiędzynarodowienia działalności oraz z nieumiejętności skutecznego komponowania instrumentów marketing‐mix na rynkach zagranicznych.

W celu wyrównania szans rozwojowych stworzony został program 1.2. Internacjonalizacja MŚP, który będzie dużą szansą dla firm mających siedziby na tym obszarze. Firmy otrzymają pełne wsparcie na stworzenie planów rozwoju biznesów oraz udział w targach i misjach gospodarczych za granicą. Skuteczne działania proeksportowe sprawią, że makroregion Polski Wschodniej ze swoim potencjałem zaistnieje na międzynarodowym rynku, a zagraniczni inwestorzy dostrzegą ogromne możliwości tego obszaru.

Udział w spotkaniach B2B, targach oraz misjach zagranicznych jest pierwszym krokiem ku nawiązaniu skutecznych relacji biznesowych. W końcu to kontakt bezpośredni jest podstawą sukcesu w biznesie.